Overeenkomst tot deelname aan (een van) module(s) van de dienstverlening Shared Inkoop Services van P&O Profit
 
 

Algemeen

 • Onderneming van aanmelder(verder deelnemer te noemen), in rechten vertegenwoordigt door aanmelder wordt m.i.v. vandaag deelnemer van de module uitzendkrachten online van P&O profit.
 • P&O profit sluit ten behoeven van de deelnemers inkoopraamcontracten af met contractleveranciers en onderhandelt hierbij gunstige prijzen en condities uit.
 • De deelnemer krijgt de diensten van de contractleveranciers geleverd tegen de door P&O profit met de contractleverancier ten gunste van de deelnemers gemaakte afspraken.
 • Na digitale akkoord verklaring met deze voorwaarden en acceptatie als deelnemer door P&O profit ontvangt u een eigen login-code en wachtwoord waarmee u toegang krijgt tot de modules waaraan deelgenomen wordt.
 • Na het inloggen kunt u gebruik maken van de dienstverlening in de module.

Abonnement

 • Voor een abonnementsprijs van € 150,- per jaar wordt u deelnemer van een module(exclusief BTW). In het aanmeldingsformulier geeft u aan van welke modules u lid wordt en middels dit formulier kunt u ook later het aantal modules uitbreiden. U betaald voor maximaal drie modules van P&O shared inkoop services uw abonnementkosten. Dus maximaal € 450,- per jaar bij deelname aan drie of meer modules.
 • Deze overeenkomst is bij deze reeds ook van toepassing verklaard op later te sluiten aanvullende modules binnen de dienstverlening van Shared Inkoop Services van P&O profit als uitbreiding van het abonnement.
 • De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend met een jaar verlengd. Opzegging kan jaarlijks voor 1 november plaatsvinden doormiddel van een aangetekend schrijven tegen het einde van het lopende kalenderjaar.
 • P&O profit heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 2 maanden voor ingang aan deelnemer bekend gemaakt..

Voorwaarden dienstverlening

 • Door ondertekening cq acceptatie van deze voorwaarden treedt deelnemer bij elke afroep/opdracht tot dienstverlening bij een contractleverancier zelf op als contractant met die contractleverancier onder de door P&O profit door contractbemiddeling overeengekomen condities.
 • P&O profit treedt hierbij alleen op als intermediair/contractbemiddelaar en regelt in die hoedanigheid voor de deelnemer de condities waaronder de gekozen contractleverancier de diensten verleent. Juridisch en financieel vindt de feitelijke dienstverlening plaats tussen deelnemer en de contractleverancier. P&O profit is hierbij geen partij en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van het ingebreke blijven van 1 van de contractpartijen. Deelnemer ontvangt de factuur dan ook direct van de leverancier en de leverancier is ten opzichte van deelnemer aansprakelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening.
 • Op de feitelijke dienstverlening zijn de algemene voorwaarden ( en eventuele verkoop- en leveringsvoorwaarden) van de contractleverancier van toepassing, tenzij hiervan in het raamcontract tussen P&O profit en de contractleverancier nadrukkelijk is afgeweken. Deze algemene voorwaarden ( en eventuele verkoop en leveringsvoorwaarden) zijn altijd opvraagbaar bij de contractleverancier .
 • De algemene voorwaarden van dienstverlening van P&O profit zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant onder nummer 20120557 zijn op deze overeenkomst van toepassing, tenzij hiervan in deze overeenkomst wordt afgeweken( dan prefereert wat in deze overeenkomst is vastgelegd). Deze voorwaarden treft u hier(link) aan.

Condities m.b.t. site- en internetgebruik van de site(s) van P&O-profit

 • De in het privacy statement(link) en in de disclaimer(link) beschreven condities dienen volledig te worden gerespecteerd en gehanteerd.
 • P&O profit garandeert niet en sluit derhalve hiervoor ook iedere aansprakelijk uit, dat:
  • de informatie op de site, inclusief de informatie die door contractleveranciers, klanten en andere derden aangeleverd is, juist, actueel en volledig is;
  • dat een contractleverancier/klant bevoegd is een overeenkomst te sluiten;
  • de site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten;
  • dat derden niet onrechtmatig haar systemen (zullen) gebruiken.
 • In verband het gebruik van de digitale communicatiemiddelen zullen zowel de deelnemer, als contractleverancier als P&O profit zorgdragen voor een standaard virusprotectie. P&O profit is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onrechtmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.
 • Onze site(s) bevat(ten) verwijzingen (bv hyperlinks,banners of buttons) naar websites van derden. P&O profit selekteert deze zorgvuldig, maar neemt hier echter geen verantwoordelijkheid voor en kan u geen garanties geven voor de kwaliteit en inhoud van deze websites en/of de daarmee verbonden partijen.
 • U vrijwaart P&O profit volledig voor alle mogelijke claims van uzelf of derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verbandhoudende met uw gebruik van de site(s) van P&o profit.

Aansprakelijkheid

 • P&O profit is voor haar dienstverlening binnen de modules van Shared Inkoop Services sterk afhankelijk van de medewerking, diensten en kwaliteit van haar (contract)leveranciers en sluit iedere voor vorm van aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik door deelnemer van de diensten van deze (contract)leveranciers binnen de modules van P&O profit Shared Inkoop services.

Betalingsvoorwaarden

 • Betaling van de abonnementskosten vindt telkens plaats bij vooruitbetaling voor aanvang van het kalenderjaar of bij aanvang van de overeenkomst.
 • P&O Profit stuurt deelnemer jaarlijks een factuur met daarop aangegeven de modules waar deelnemer aan deel neemt en het totaalbedrag van het abonnement.
 • De betalingstermijn van de factuur is 30 dagen.
 • Indien de deelnemer niet tijdig betaald ontvangt deelnemer hiervan mededeling en worden extra administratiekosten in rekening gebracht.
 • Indien de verschuldigde bedragen door toedoen van de deelnemer niet worden ontvangen wordt deelnemer uitgesloten van dienstverlening tot aan het moment van betaling.

Wijzigingen

 • P&O profit blijft zijn dienstverlening optimaliseren en houdt zich te allen tijde het recht voor deze voorwaarden, de algemene voorwaarden, de Privacy Statement, de disclaimer, de modules en de site(s) aan te passen indien wijzigingen in het beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak hiertoe aanleiding geven.
 • Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer bepalingen van deze overeenkomst ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen hierin en de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. P&O profit zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Deze overeenkomst is aldus digitaal overeengekomen en P&O profit zal u voor de volledigheid deze overeenkomst binnen 14 dagen ook schriftelijk ter wederzijdse ondertekening toezenden.

Ik heb deze overeenkomst gelezen en begrepen en ga namens mijn organisatie met deze voorwaarden akkoord